reparation av motor

Vår policy kring garanti, reklamation och villkor


Garanti 
Meckorock AB garanterar resultatet av arbetet under 6 månader efter det att uppdraget har avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1 000 mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt. Garantin gäller inte för senare ägare till fordonet.

Garantin gäller dock inte om:

a) verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida,

b) tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p g a osäkerhet om reparationsresultatet, blivit avrådd från att låta utföra tjänsten och detta har dokumenterats,

c) tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet.

d) om provisoriskt åtgärdande blev utfärdat av någon annan än Meckorock AB

Garantin omfattar inte arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn, strålkastarinställning eller liknande.

För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än rep-arationsgarantin, ska kunden göras uppmärksam på detta.

Vill kunden utnyttja garantin ska han reklamera felet till verkstaden så snart som möjligt och inom skälig tid. Reklamationen måste dock alltid göras inom angiven garantitid eller körsträcka. Görs inte detta förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin.

För reservdelar är verkstadens ansvar mot näringsidkare begränsat till den garanti aktuell leverantör lämnat; oftast 1-5 år.

Reklamation 
Vill en konsument åberopa att en tjänst/vara är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet SKRIFTLIGEN till Meckorock AB via email: info@meckorock.se

En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet.

En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Reklamationen får dock inte ske senare än ett år efter det att uppdraget avslutades. Reklamerar konsumenten för sent förlorar han rätten att åberopa felet.

Meckorock AB åtar sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation. Om ett fel uppkommer när fordonet finns på annan ort ska kunden ta kontakt med Meckorock AB för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Meckorock AB kompenserar dock ej kund om arbete är utfört på annan ort eller annan verkstad eller bilen måste bärgas från annan ort till Meckorock AB.

Meckorock AB har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning/felsökning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, om kunden i förväg har informerats om dessa kostnader.

En näringsidkare ska reklamera fel inom 14 dagar från det han upptäckt felet och kan inte reklamera senare än ett år efter avslutat uppdrag. 

Tvist 
Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.

Näringsidkare kan endast få tvister prövade av allmän domstol. Gentemot näringsidkare är verkstadens ansvar begränsat till vad som ovan angivits. 

Villkor
Bokade tider

Om kund ej avbokar tid inom 12 timmar så debiterar MECKOROCK AB kund 1200:- vilket motsvarar 1 timmes arbete.

Om den bokade tiden innehåller inköpta reservdelar så debiterar MECKOROCK AB kund en returavgift samt lagerhantering på 25 % av kostnaden på reservdelar.